Polityka prywatności

Polityka Prywatności z dnia 21 marca 2021
dla potrzeb Konkursu „PURE DESIGN CONTEST by Wooden Story” (dalej Konkurs)

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej dla potrzeb Konkursu organizowanego przez Wiesława Borowego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WOODEN STORY
Wiesław Borowy z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220), Białka 531, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP 5520000405, nr REGON 070634144. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych
osobowych jest Wiesław Borowy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOODEN STORY Wiesław Borowy z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220), Białka 531, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i nr NIP 5520000405, nr REGON 070634144, adres e-mail: contest@woodenstory.pl (dalej
Administrator).

2. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenie Konkursu, na zasadach określonych odrębnym dokumentem
w postaci Regulaminu Konkursu, w tym w celu przyznania i przekazania nagrody oraz prezentacji idei i przebiegu Konkursu. W powyższych celach Administrator gromadzi odpowiednio Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wizerunek (udzielony Administratorowi zgodnie z zapisem § 3 ust. 5 Regulaminu Konkursu), numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie:
● art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. udzielonej zgody,
● art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, jakim są organizacja i przeprowadzenie Konkursu, umożliwienie wzięcia w nim udziału, wyłonienie zwycięzców, przekazanie nagród oraz prezentacja i wykorzystanie wyników Konkursu zgodnie z jego zasadami.

3. Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe również w celach  marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing własny, w tym dotyczący Konkursu i udziału Prac konkursowych, w targach. W tym celu przetwarzane są Państwa dane w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą. Podanie danych osobowych, w tym wizerunku w celach marketingowych oraz zgoda na utrwalenie, wykorzystanie i publikację wizerunku w celach reklamowych i marketingowych nie są obowiązkowe, a ich brak nie wyklucza udziału Uczestnika w Konkursie.

4. Administrator posiada również stronę typu fanpage w serwisie internetowym Facebook oraz Instagram. W związku z tym dane w postaci imienia i nazwiska lub inne dane odpowiednio do funkcjonalności tych serwisów mogą być gromadzone, a następnie udostępnianie operatorowi ww. serwisów, a w takim przypadku przetwarzanie danych dokonywane jest w celu korzystania ze strony Administratora w tych serwisach i marketingu z ich pomocą. Powyższe może dotyczyć innych podobnych serwisów społecznościowych.

2. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od
Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.

2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
e) w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku  uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Państwa dane nie są profilowane, a Administrator nie podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowanych decyzji.

5. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji  Konkursu lub w innych celach wskazanych w niniejszej polityce na innych podstawach przetwarzania danych osobowych, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej Polityki.

4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług płatniczych, dostawców usług pocztowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.

2. Państwa dane nie są przekazywane obszar EOG. 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

6. Dane kontaktowe

1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres contest@woodenstory.pl lub pisemnie na adres: WOODEN STORY Wiesław Borowy z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220), Białka 531.

 

Pobierz PDF

Kontakt

Kontakt - Agata
contest@woodenstory.pl
Pytania ogólne - Magda
press@woodenstory.pl
Prasa - Magda
media@woodenstory.pl
Organizatorzy - Wooden Story
office@woodenstory.pl