Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „PURE DESIGN CONTEST by Wooden Story” Hasło konkursowe 2021: Miejsce dziecka w przestrzeni publicznej – integracyjne stolik i krzesło do nauki i zabawy.

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Wiesław Borowy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOODEN STORY Wiesław Borowy z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220), Białka 531, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5520000405, REGON 070634144, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na terytorium Polski pod nazwą PURE DESIGN CONTEST by Wooden Story.

3. Terminy konkursu:

● Ogłoszenie konkursu – 21.03.2021
● Termin nadsyłania zgłoszeń – 20.06.2021
● Ogłoszenie Nominowanych – 28.06.2021
● Termin nadsyłania modeli projektów: 25.07.2021
● Ogłoszenie zwycięzców – 9.08.2021

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej Regulaminem Konkursu albo wprost Regulaminem, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.puredesigncontest.pl

§ 2 CEL I TEMAT KONKURSU

1. Konkurs ma na celu wspieranie, rozwój i wszechstronną promocję utalentowanych projektantów i designerów, zwłaszcza studentów kierunków architektura, wzornictwo i innych w ramach uczelni plastycznych.

2. Realizacja celów Konkursu nastąpi także poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaż zwycięskich prac i ich efektów, tj. zaprojektowanych mebli, pod marką Wooden Story. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wdrożenie do produkcji i sprzedaż przez Organizatora modeli wykonanych według zwycięskich prac konkursowych, w tym na przeniesienie autorskich praw majątkowych, a co nastąpi odrębną umową, zawartą w terminie 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Udzielenie praw do wykorzystania utworów zawartych w zgłoszonej przez Uczestnika pracy konkursowej w celu promocji Konkursu oraz przeniesienie praw celem wdrożenia i sprzedaży przez Organizatora modeli, reguluje § 10 Regulaminu Konkursu.

3. Udział w Konkursie jest dla Uczestników bezpłatny i dobrowolny.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Adresatami konkursu są w pierwszej kolejności studenci kierunków architektura, wzornictwo i innych w ramach uczelni plastycznych. Dopuszcza się udział w Konkursie każdego, kto spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Organizatora, osoby reprezentujące Organizatora jako pracownicy lub pełnomocnicy oraz osoby świadczące pracę lub stałe usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych,
b) osoby w jakikolwiek sposób i na jakiejkolwiek podstawie zaangażowane w organizację Konkursu,
c) małżonkowie osób o których mowa w pkt a) lub b), d) krewni osób, o których mowa w pkt a) lub b) w linii prostej, a także w linii bocznej do pierwszego stopnia włącznie, oraz małżonkowie tych osób. 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej jako utworu, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że stworzenie lub zgłoszenie pracy do Konkursu nie narusza praw osób trzecich i jest efektem pracy twórczej wyłącznie Uczestnika zgłaszającego do Konkursu pracę konkursową.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego Uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął informację o działaniu sprzecznym z Regulaminem.

5. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie przez Organizatora wizerunku Uczestnika lub/i pracy konkursowej, w formie zarówno fotografii, jak i nagrania video, oraz wykorzystywanie i rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku swojej osoby, wizerunku pracy konkursowej, jak też wizerunków osoby Uczestnika lub pracy pochodzących od Uczestnika lub wykonanych przezeń samodzielnie, przez Organizatora. Zgoda na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie dotyczy wszelkich działań reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, bez względu na formę, na wszelkich nośnikach, w tym w przestrzeni Internetu, w materiałach drukowanych oraz w pozostałych mediach, o których mowa w § 7 pkt. 11 Regulaminu, z zastrzeżeniem wskazania danych Uczestnika i użytego przez niego tytułu pracy konkursowej (w razie nadania takiego tytułu). Z chwilą wyłonienia Laureatów, wykorzystywanie wizerunku osoby i/lub pracy konkursowej będzie obejmować także wzmiankę o przyznanej nagrodzie. Zgoda objęta niniejszym pkt. 5 jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy utrwalania wizerunku, publikacji i rozpowszechniania wizerunku, za pośrednictwem dowolnego medium. Wykorzystanie wizerunku, w sposób i zakresie, o których mowa w niniejszym punkcie, może nastąpić także w połączeniu z utworami innych autorów, razem z wizerunkami innych osób, w zestawieniu z komentarzami, w całości, bądź w części i z zastosowaniem przez Organizatora form przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji (w tym elektronicznego), bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika będzie się odbywało na podstawie RODO, zgodnie z Polityką Prywatności, zamieszczoną na stronie internetowej www.puredesigncontest.pl

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA „JURY”

1. W skład Komisji Konkursowej, która będzie oceniać prace konkursowe i wyłaniać Laureatów Konkursu wchodzą: Magda Bovska, Michał Piernikowski, Bartosz Mucha, Paweł Mikosz, Christian Watson (Australia), oraz przedstawiciel Organizatora konkursu (firma Wooden Story).

2. Prezentacja Komisji Konkursowej dostępna jest na stronie internetowej www.puredesigncontest.pl 3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród i pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy przesłane prace konkursowe nie będą spełniały warunków określonych w Regulaminie. 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niepodawania uzasadnienia swych werdyktów. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne.

§ 5 NAGRODY

1. Laureat I miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10000 zł. Prototyp wykonany przez Organizatora zgodnie z nagrodzonym projektem zostanie zaprezentowany na targach Maison & Objet w Paryżu na stoisku Organizatora. Laureat będzie gościem Organizatora na ww. targach i będzie miał możliwości osobiście zaprezentować prototyp i rozmawiać z odwiedzającymi. Gościna u Organizatora obejmuje refundację kosztów (przelot, zakwaterowanie, voucher na posiłki) w zakresie i standardzie wybranym przez Organizatora, o wartości nie większej niż 10 000zł. Kwota ta nie podlega wymianie na gotówkę. Dodatkowo: Wooden Story wykona na własny koszt odpowiednie podium z opisem konkursu, zdobytego miejsca oraz autora w celu prezentacji pracy. Przewidywany koszt instalacji do 3500 zł. Kwota ta nie podlega wymianie na gotówkę 2. Laureat II miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 6000 zł, a prototyp wykonany przez Organizatora zgodnie z nagrodzonym projektem zostanie zaprezentowany na targach Formex w Sztokholmie. Wooden Story wykona na własny koszt odpowiednie podium z opisem konkursu, zdobytego miejsca oraz autora w celu prezentacji pracy. Przewidywany koszt instalacji do 3500 zł. Kwota ta nie podlega wymianie na gotówkę.

3. Laureat III miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł, a prototyp wykonany przez Organizatora zgodnie z nagrodzonym projektem zostanie zaprezentowany na targach CIFF w Kopenhadze. Wooden Story wykona na własny koszt odpowiednie podium z opisem konkursu, zdobytego miejsca oraz autora w celu prezentacji pracy. Przewidywany koszt instalacji do 3500 zł. Kwota ta nie podlega wymianie na gotówkę.

4. Po wyłonieniu Laureatów Konkursu przez Jury (przez laureatów rozumie się zdobywców nagrody I, II i III), będą oni zobowiązani podać Organizatorowi numer konta bankowego, na który powinien być wykonany przelew w wysokości kwoty Nagrody. 5. Nagroda zostanie przesłana na konto bankowe Laureata w terminie najpóźniej 10 dni po zakończeniu Konkursu, tj. po ogłoszeniu jego zwycięzców.

5. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych lub wskutek innego działania Laureata uniemożliwiającego przekazanie mu Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6. Wszystkie nagrodzone prace mogą być zgłaszane do międzynarodowych konkursów designu według swobodnej decyzji Organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę.

7. Wszystkie nagrodzone prace zostaną wdrożone do produkcji przez firmę Wooden Story

8. Zwycięskie projekty Laureatów zostaną wykonane jako prototypy przez Organizatora i na jego koszt.

9. Jeśli w roku 2021 z powodu sytuacji epidemiologicznej wymienione w liście nagród targi nie odbędą się, to prezentacja prac i wyjazd dla zwycięzcy miejsca 1 zostanie przeniesiona na najbliżej odbywające się wskazane targi w roku 2022 lub 2023 w zależności od sytuacji epidemicznej w Europie.

§ 6 PRZEBIEG KONKURSU – WARUNKI, SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: a. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie internetowej www.puredesigncontest.pl; od dnia 21.03.2021 do dnia 26.06.2021 r. b. Podpisanie pracy konkursowej (dalej „Praca”), przy czym przez Pracę rozumie się Projekt mebla spełniający warunki określone w § 9 Regulaminu, a także – już na kolejnych etapach Konkursu – Model mebla. c. Respektowanie wymogu, że do ETAPU WSTĘPNEGO (patrz także § 7 Regulaminu) winny zostać zgłoszone prace przybierające postać Projektu (modelu 2D) w formie pliku cyfrowego z podglądem jego treści dostępnym bez konieczności dysponowania profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania. d. Po otrzymaniu wiadomości o zweryfikowaniu pracy w ETAPIE WSTĘPNYM oraz kwalifikacji do I ETAPU KONKURSU, dostarczenie (osobiste lub przez osobę trzecią, np. kuriera) Pracy bezpośrednio do siedziby Organizatora na adres: Maków Podhalański, 34-220, Białka 531. e. Dołączenie do Pracy: – Formularza zgłoszenia Projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, – Podpisanego Oświadczenia o uregulowanej sytuacji prawnej Pracy 2. Nadesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu. 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Prace, które nie brały udziału w jakichkolwiek innych konkursach. 4. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną Pracę. 5. W przypadku większej ilości autorów danej pracy, każda z osób wypełnia swój formularz zgłoszeniowy, zaznaczając, że jest współautorem projektu, a taka praca zbiorowa traktowana jest dla potrzeb Konkursu jako Praca jednego Uczestnika. 6. Zgłoszenia dokonane po terminie, dokonane przez Uczestników niespełniających wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niezawierające prawidłowo wypełnionych i podpisanych oświadczeń wymaganych przez Organizatora, niezbędnych danych lub wymaganej dokumentacji, zostaną przez Organizatora odrzucone.

§ 7 PRZEBIEG KONKURSU – OCENA PRRAC ETAP WSTĘPNY

1. Celem Etapu Wstępnego jest wyłonienie Projektów spełniających wymogi Konkursu (dalej „Weryfikacja”). Na tym etapie weryfikowane będą nadesłane formularze zgłoszeniowe – w formie cyfrowej). Efektem Weryfikacji będzie kwalifikacja do I ETAPU KONKURSU, która obejmie maksymalnie 50 najlepiej ocenionych Prac. Uczestnik zakwalifikowany do I ETAPU KONKURSU zostanie zobowiązany do nadesłania modelu projektu, spełniającego warunki określone w § 9 Regulaminu, przy czym nadesłanie nastąpić winno bezpośrednio na adres siedziby Organizatora: Maków Podhalański 34-220, Białka 531, w terminie do 25 lipca 2021 od dnia powiadomienia przez Organizatora o kwalifikacji do I ETAPU KONKURSU(28.06.2021). 2. Weryfikacji dokona przedstawiciel Organizatora oraz członek Jury. 3. Podczas tego etapu prace będę zweryfikowane pod kątem poprawności zgodności spełnienia wymogów formalnych. Prace odrzucone na tym etapie nie biorą udziału w kolejnych etapach Konkursu. I ETAP KONKURSU 4. Celem Etapu I jest sporządzenie listy Nominowanych Prac, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II (dalej „Nominowani”). Na tym etapie oceniane będą nadesłane przez Uczestników Modele spełniające warunki określone w § 9 Regulaminu. 5. Etap I trwa od 26 do 30 lipca 2021r. W szczególnych przypadkach Organizator może na wniosek Jurorów lub z własnej inicjatywy przedłużyć czas trwania Etapu I, jednak nie dłużej niż do 5.08.2021 6. Organizator zapewnia Jurorom dostęp do Modeli prac zakwalifikowanych do I ETAPU KONKURSU. Jurorzy otrzymują od Organizatora kartę oceny do wypełnienia. 7. Prace są oceniane zgodnie z przyjętymi dla Konkursu kryteriami. Kryteria oceny Prac wskazuje § 9 Regulaminu Konkursu. II ETAP KONKURSU 8. Do Etapu II (Finału) nominowanych jest 10 najwyżej ocenionych Prac. 9. Komisja konkursowa wyłoni i ogłosi Laureatów (zdobywców nagrody I, II i III) do dnia 9.08.2021 r., a Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach mailowo i telefonicznie. Jednocześnie lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie konkursowej Organizatora www.woodenstory.pl, www.puredesigncontest.pl, a także na profilach społecznościowych Organizatora, tj. Facebook, Instagram oraz pozostałych mediach, o których mowa w pkt. 11. 10. Uczestnik ma prawo do wykorzystywania informacji o zostaniu Laureatem Konkursu w celach promocyjnych, zwłaszcza w swoim portfolio, w prasie, mediach społecznościowych, itp., z zastrzeżeniem posłużenia się każdorazowo nazwą Konkursu i Organizatora. 11. Nagrodzona Praca, wraz z wizerunkami Laureata może znaleźć się w: publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i światowych informujących i/lub promujących Konkurs, publikacjach i na stronach internetowych Organizatora informujących i/lub promujących Konkurs. 12. Laureat Konkursu bezpłatnie przenosi własność Pracy (Modeli) na Organizatora, z chwilą wyłonienia Laureatów, bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń. Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień Regulaminu o przeniesieniu praw autorskich. 13. Organizator nie odsyła Prac (Modeli), wobec czego należy je odbierać z siedziby Organizatora (lub innego wskazanego wyraźnie miejsca) osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę bądź przez kuriera, każdorazowo na koszt Uczestnika i najpóźniej przez okres 6 miesięcy od zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem braku odpowiedzialności Organizatora za Prace po tym czasie, włączając prawo do ich zniszczenia.

§ 8 PUBLICZNE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WARUNKI PRZEKAZANIA NAGRODY

1. Wyniki Konkursu zostaną publicznie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.wodenstory.pl oraz www.puredesigncontest.pl do dnia 9.08.2021 r. 2. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 3. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę. 4. Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody oraz informując o szczegółach, w tym terminach targów, w których będzie mógł uczestniczyć Laureat. 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Laureata Konkursu wszystkich warunków wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 9 WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACĘ KONKURSOWĄ

1. Zrealizowanie zadania konkursowego polega na wykonaniu Pracy zgodnie z hasłem konkursu edycji 2021: Miejsce dziecka w przestrzeni publicznej – integracyjne stolik i krzesło do nauki i zabawy. 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone Prace przybierające postać albo Projektu mebla albo Modelu mebla. Projekt, tj. nadesłany w formie cyfrowej (przez formularz) plik z modelem 2D, winien spełniać kryteria należytej staranności i zgodności z wymogami wiedzy technicznej. Model (wymagany bezwzględnie dla dopuszczenia do I ETAPU KONKURSU), stanowiący fizyczny obiekt 3D, winien spełniać kryteria należytej staranności i zgodności z wymogami wiedzy technicznej, a z punktu widzenia technicznego winien być wykonany w skali 1:1 lub 1:2 lub innej, ale nie mniejszej niż 1:4 i bez konieczności zastosowania z docelowych materiałów. 3. Zarówno dla Projektu, jak i Modelu obowiązują wymogi w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa użytkowania i uniwersalności (mebel ma być odpowiedni dla dziecka w wieku od 3 do 8 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, sensorycznymi lub ruchowymi lub obiema). Praca musi spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym co do bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz prawidłowego przejrzystego sposobu montażu, użytkowania i konserwacji. Mebel powinien zawierać elementy interaktywne, przeznaczone do zabawy lub ułatwiające naukę; posiadać funkcję dostosowania do wzrostu i wieku dziecka, oraz zawierać elementy ułatwiające jego użytkowanie przez dzieci z niepełnosprawnościami; lub zawierać elementy dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami. Stopień realizacji wszelkich powyższych wymogów Pracy stanowi zarazem kryterium jej oceny przez Komisję Konkursową. 4. Praca oceniana będzie pod względem: a. zgodności z fundamentalnymi zasadami filozofii marki Wooden Story: ekologią, użyciem naturalnych barwników i lakierów, uwzględnieniem parametrów certyfikowanego drewna, ograniczeniem odpadów i wpływu na środowisko, b. dostosowania użytkowania mebla / zestawu mebli przez dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi lub ruchowymi lub obiema). c. bezpieczeństwa (w tym zachowanie odpowiedniej postawy użytkowania podczas użytkowania), d. estetyki, e. ergonomii, f. spójność funkcji i formy.

§ 10 PRAWA AUTORSKIE DO PRACY KONKURSOWEJ

1. Uczestnik (lub grupa Uczestników zgłaszająca Pracę do Konkursu) oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem Pracy i przysługują mu do niej, wszystkich jej elementów i wszystkich utworów składających się na nią, wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz może swobodnie dysponować zgłaszaną do Konkursu Pracą;
b) Praca nie jest niezgodna z przepisami prawa, nie stanowi utworu zależnego, ani też plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
c) autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a także, że dla eksploatacji Pracy i utworów składających się na nią w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.

2. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne Pracy oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 a) – c) powyżej. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

3. Prace naruszające przepisy prawa lub prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w Konkursie, zaś Uczestnik, który ją przesłał, podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na polach eksploatacji i w zakresie wskazanych niniejszym Regulaminem, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek.

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie imienia i nazwiska, jako autora przesłanej Pracy, na wszystkich znanych w chwili dokonania zgłoszenia w Konkursie polach eksploatacji w celu promocji Konkursu oraz udziału w wystawach pokonkursowych.

7. Uczestnik z chwilą ogłoszenia go Laureatem w Konkursie, zobowiązany jest przenieść na Organizatora, bez wynagrodzenia, prawa autorskie do Pracy, co nastąpi w drodze odrębnej umowy, zgodnie z zasadami określonymi Załącznikiem do Regulaminu – „Prawa autorskie”.

8. Jeśli przeniesienie praw, o którym mowa w pkt. 7, będzie nieważne lub nieskuteczne z jakichkolwiek przyczyn lub umowa, o której mowa w pkt. 7 nie zostanie zawarta w terminie 21 dni od dnia ogłoszeniu wyników Konkursu, automatycznie z upływem tego terminu, bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń, autor nagrodzonej Pracy udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodwołalnej i wyłącznej licencji, z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji), na polach eksploatacji, o których mowa w Załączniku do Regulaminu – „Prawa autorskie”.

9. W przypadku współautorstwa Pracy, postanowienia pkt. 7 i 8, stosuje się do współautorów. Współautorzy zobowiązani do zapewnienia wykonania pkt. 7 i 8, zgodnie z ich treścią.

§ 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.puredesigncontest.pl listy Laureatów Konkursu, kierując reklamacje Organizatora na adres: Maków Podhalański (34-220), Białka 531

2. Sugeruje się, aby reklamację wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O dacie nadania decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatora.

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. Zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, a Uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem, przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu Prace.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie nagrody w ramach Konkursu i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w formularzu rejestracyjnym.

3. Zgodność z podanymi przy zgłoszeniu danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody.

4. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, Laureat Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody brutto, przy czym, Organizator jest płatnikiem ww. podatku od wygranych. Wobec powyższego, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody – w przypadku nagrody pieniężnej nastąpi to poprzez potrącenie przez Organizatora 10% wartości nagrody, zaś w przypadku nagrody rzeczowej poprzez wpłacenie przez Laureata 10% wartości nagrody Organizatorowi, jako płatnikowi podatku. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie zapłaty tego podatku.

5. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani, zgodnie z decyzją Organizatora. 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych dla należytego przeprowadzenia Konkursu przepisów prawa polskiego. Załącznik do Regulaminu – Prawa Autorskie 1. W terminie określonym w Regulaminie Laureat – autor nagrodzonej Pracy, zwany dalej „Autorem”, przeniesie w drodze odrębnej umowy na Organizatora (skutek rozporządzający) wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Utwory”) i ich elementów lub części, składających się na Pracę (w tym do Pracy, jako Utworu), wraz z prawami zależnymi, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych (na cały czas trwania tych praw) i bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich prawem dopuszczalnych polach eksploatacji znanych w chwili przyjęcia przeniesienia praw, a w szczególności polach takich jak:
a) prezentowanie i udostępnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą jakichkolwiek środków lub technik, w tym za pomocą wizji, fonii, przewodowo, bezprzewodowo przez stację naziemną lub jakąkolwiek inną stację,
b) wprowadzanie do pamięci komputera, telefonów komórkowych, sieci multimedialnych, w tym do Internetu, udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie w jakikolwiek sposób, w tym w Internecie, jakimkolwiek podmiotom,
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wykorzystywanie całości lub dowolnych fragmentów Utworów w jakichkolwiek innych utworach,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnianie i utrwalanie jakimikolwiek środkami i technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową i wszelkimi innymi, i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych nośnikach informacji,
f) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, wprowadzenie do obrotu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez umowy najmu, użyczenia, wypożyczenia, a także udostępnianie w sieciach elektronicznych, w tym we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w tym również poprzez sieć INTERNET, przy użyciu dowolnej technologii, w tym także w taki sposób by każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,
g) tłumaczenie, przystosowywanie, jakiekolwiek zmiany, modyfikacje, w tym zmiany układu i rozporządzanie tak zmodyfikowanym Utworem oraz korzystanie ze zmodyfikowanego Utworu w dowolny sposób,
h) publiczne i niepubliczne prezentowanie, wystawienie, wykonanie lub odtworzenie, w jakikolwiek sposób,
i) publiczne i niepubliczne nadawanie i reemitowanie w dowolny sposób, w tym także za pomocą wizji lub fonii, przewodowo lub bezprzewodowo,
j) wykorzystywanie w produkcji na podstawie Pracy.

2. Równocześnie z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich, Autor przeniesie na rzecz Organizatora prawo do wykonywania praw zależnych do Utworu i zezwala na wykorzystanie praw zależnych do Utworu, i wyraża zgodę na wykorzystanie tych praw zależnych i rozporządzanie nimi przez Organizatora. Z tą chwilą, jeśli nie nastąpiło to wcześniej, Organizator nabywa również własność przedmiotu (nośnika), na którym Utwór utrwalono. Organizator może opracowywać Utwory nabyte przez niego, w tym może dokonywać w nich wszelkich zmian. Organizator może również rozporządzać i korzystać z opracowań takich Utworów.

3. W związku z przekazaniem autorskich praw majątkowych przez autora zwycięskiego projektu (Laureata), organizator zobowiązuje się do każdorazowego informowania o autorze projektu (jego imieniu i nazwisku) w komunikatach po wdrożeniu projektu do produkcji.

4. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie Autor zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do niekorzystania ze swoich autorskich praw osobistych na całym świecie (w tym wszelkich praw przyznanych na podstawie art. 16 Prawa autorskiego), które ma lub mógłby mieć na wszelkich Utworach. Jednocześnie Autor upoważnia nieodwołalnie Organizatora do wykonywania wszelkich autorskich praw osobistych do Utworów. Autor oświadcza, że nie będzie wykonywał swych praw osobistych do utworów nabytych przez Organizatora z zastrzeżeniem uprawnień określonych § 7 pkt. 10 niniejszego regulaminu.

5. Intencją stron jest nabycie przez Organizatora praw autorskich majątkowych (w tym praw zależnych) w najszerszym możliwym zakresie. W przypadku, gdyby takie nabycie wymagało podjęcia dodatkowych czynności faktycznych lub prawnych, Autor zobowiązuje się niezwłocznie podjąć takie czynności we współpracy ze Organizatorem.

6. W przypadku, gdy Autorów Utworu jest kilku (współautorstwo Utworu), zobowiązani są oni zapewnić przeniesienie wspólnych praw na Organizatora, zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Załącznikiem

 

Pobierz PDF

Kontakt

Kontakt - Agata
contest@woodenstory.pl
Pytania ogólne - Magda
press@woodenstory.pl
Prasa - Magda
media@woodenstory.pl
Organizatorzy - Wooden Story
office@woodenstory.pl